Reklamační podmínky potravinářského zboží

 • A. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu

 • Reklamační řád firmy FishR s.r.o upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží.
 • Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby zakoupené u společnosti FishR s.r.o. a reklamované v souladu s tímto Reklamačním řádem.
 • Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží nebo originálu faktury/daňového dokladu. Dodací list je nutno předložit, obsahuje-li údaje neuvedené na originálu faktury/daňového dokladu a slouží-li jako záruční doklad.
 • Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném firmou FishR s.r.o. pro příjem reklamací. Pro veškeré potraviny je určena prodejna Mléčných lahůdek firmy FishR na adrese : Vítězné náměstí 3, Praha 6, Dejvice. Po dobu vyřizování přijaté reklamace se přerušuje průběh záruční doby reklamovaného zboží.
 • Skutečnost, že byl zákazník úplně a detailně seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami a svůj souhlas s jejich obsahem stvrzuje zákazník podpisem či jiným potvrzením dodacího listu/daňového dokladu, závaznou objednávkou zboží, nebo fyzickým převzetím zboží.
 • Zákazník převzetím zboží dále stvrzuje, že byl detailně seznámen s použitými surovinami, se složením zboží. Převzetím zboží zákazník potvrzuje, že byl upozorněn na skutečnost, že zboží označené jako dietní není svým složením určeno pro „bezlepkovou“ dietu a je určeno jen a pouze pro diabetiky s nejlehčí formou diabetes.
 • Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.
 • Dokladem o zaplacení je pouze originál výpisu z bankovního úctu odběratele, či originál potvrzení o zaplacení vydaný či potvrzený firmou FishR s.r.o.
 • B. Uplatnění záruky odběratelem

 • Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 • Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Jestliže tak kupující neučiní, muže uplatnit nároky z vad zjištěných při pozdější prohlídce zboží, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu firmy FishR s.r.o.
 • U potravinářského zboží typu dortů, chlebíčků, obložených mís a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozeného nebo nekompletního - včetně reklamace jakýchkoli parametrů zjistitelných vnější prohlídkou - zboží musí zákazník uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonů a předpisů, upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení v jednoduchých případech pověřený pracovník firmy FishR. Ostatní případy budou řešeny v zákonných lhůtách. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny opravou nebo výměnou zboží. Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky. Částečně spotřebované zboží není možno reklamovat. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným složením výrobků vyrobených či upravených podle požadavků zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavků, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím výrobků, a při reklamaci toto prokazuje písemnou objednávkou s přesnou specifikací úprav potvrzenou firmou FishR s.r.o.. Firma FishR zde výslovně upozorňuje, že od 1.5.2004 jsou veškeré výrobky vyrobené fimou FishR s.r.o. standartními výrobky a v žádném případě nejsou vyráběny tzv. "na zakázku", pokud není se zákazníkem uzavřena písemná smlouva o zakázkové výrobě firmou FishR s.r.o. vyráběného produktu.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:

  • Ztrátou dodacího listu, byl-li vystaven.
  • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba.
  • Svévolným upravením nebo pozměněním zboží.
  • Mechanickým nebo jiným poškozením zboží.
  • Poškozením zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu).
  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou.
  • Zanedbáním péče zboží.
  • Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních či záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží. Zboží bylo poškozeno živly.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, o kterých musel vědět.
 • Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným, obdobným se srovnatelnými parametry.
 • C. Délka poskytované záruky

 • Prodávající, ve smyslu platných zákonu, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná. Záruka na zboží okamžité spotřeby je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem aktuálně záruky upravujícím. Zbožím okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí firma FishR s.r.o, nebo které. vyrobí či dodá na základe objednávky zákazníka a které jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, svatební dorty, chlebíčky, obložené mísy, zmrzliny, případně i o pečivo a další výrobky, tvoří –li součást objednávky.
 • Konkrétní délka jiné než zákonné záruky ve dnech či měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listu.
 • Proběh záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu trvání reklamačního řízení, tedy o dobu, než je o reklamaci rozhodnuto pověřeným pracovníkem firmy FishR s.r.o.
 • V případe výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad (Reklamační výdejku), která zakládá právo na reklamaci stejným způsobem, jakoby se jednalo o nový výrobek
 • D. Ceník reklamací, oprav a souvisejících služeb

 • Veškeré právem uplatněné reklamace jsou řešeny zdarma.
 • V případe neoprávněné reklamace budou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s kontrolou a opravou zboží ve výši nejméně 100,- Kč + DPH.
 • U mimozáručních oprav je účtována sazba ve výši 100,- Kč za každou započatou půlhodinu + DPH. V případe zákazníkem vyžádané opravy reklamovaného zboží u zákazníka je účtována sazba ve výši nejméně 450,- Kč za každou započatou hodinu + DPH včetně doby dopravy a mimo Prahu dále dopravné ve výši 13,- Kč/km, případně další související náklady. Firma FishR s.r.o. si vyhrazuje právo neúčtovat zákazníkům výše zmíněné dopravné a další související náklady podle svého uvážení.
 • E. Způsoby vyřizování oprávněných reklamací

 • Jedná-li se o vadu odstranitelnou, jsou uplatněné reklamace řešeny následujícími způsoby:
  • Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit.nebo vyměnit.
  • Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že se nejedná o zboží určené k okamžité spotřebě.
  • Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vady (volba způsobů vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případe je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).
  • Prodávající může vždy místo odstranění vady či výměny věci vrátit zákazníkovi kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případe je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).
 • Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, může kupující zvolit z těchto možností vyřízení reklamace:
  • Uplatnit právo na výměnu věci, nejedná-li se o zboží určené k okamžité spotřebě, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována či jinak jakkoliv znehodnocena.
  • Odstoupit od smlouvy, nejedná-li se o zboží určené k okamžité spotřebě, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována či jinak jakkoliv znehodnocena.
 • Reklamace se vyřizují výhradně v místě, určeném firmou FishR s.r.o. pro uplatňováni reklamací. Není-li místo pro uplatňováni reklamací určeno přímo na daňovém dokladu/dodacím listu, vyřizují se reklamace na stanoveném místě – v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno nebo převzato a to po celou pracovní dobu. Reklamace se zásadně nevyřizují u zákazníka, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a výrobky, u kterých je písemně smluvně zajišťován zvláštní režim reklamací.
 • Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí pověřený pracovník.
 • Reklamované zboží zaslané zákazníkem na náklady firmy FishR s.r.o. nebo na jinou adresu, než je adresa provozovny, (např. nádraží ČD atd.) nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady zákazníka.
 • Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu uvedenému zákazníkem.
 • Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.
V Praze dne 28.09.1999
Ing. Břetislav Chvála, jednatel