Záruční podmínky prodeje potravin

  • Firma FishR poskytuje záruky na zboží a služby minimálně v rozsahu stanoveném příslušnými platnými zákony a předpisy upravujícími tuto oblast.
  • Na zboží určené k okamžité spotřebě poskytuje firma FishR s.r.o. záruky jen a pouze v rozsahu požadovaném příslušnými platnými zákony a předpisy.
  • Na zboží spotřebního charakteru poskytuje firma FishR s.r.o. záruky minimálně v rozsahu stanoveném příslušnými platnými zákony a předpisy. Délka dodatečné prodloužené záruky je uvedena na dodacím listu, pokud je poskytována a to v souhrnné délce včetně záruky zákonné
  • Záruka začíná probíhat dnem vystavení faktury (datem zdanitelného plnění) nebo datem převzetí zboží zákazníkem, tedy datem uvedeným na jiném daňovém dokladu nebo záručním listu či dodacím listu nahrazujícím list záruční.
  • Dokladem prokazujícím záruku je 1. faktura nebo jiný daňový doklad vydaný firmou FishR s.r.o., 2.záruční list, 3. dodací list. Předložit je nutno originální doklad vydaný firmou FishR s.r.o. zákazníkovi.
  • Další podrobnosti záručních podmínek firmy FishR s.r.o. jsou uvedeny v textu „Reklamačních podmínek“ firmy FishR s.r.o a jsou nedílnou součástí těchto záručních podmínek.
  • Záruční podmínky, Obchodní podmínky a reklamační podmínky upravují oblast záručních , reklamačních a obchodních podmínek společně, tak, jakoby tvořily jeden identický text upravující předmětné oblasti.
  • Převzetím nebo potvrzením převzetí prodávaného zboží, případně převzetím nebo potvrzením daňového dokladu/dodacího listu/potvrzení o zaplacení nebo závaznou či jinou objednávkou zboží odběratel zároveň potvrzuje, že byl s obchodními, reklamačními a záručními podmínkami firmy FishR s.r.o. detailně seznámen a stvrzuje také svůj bezvýhradný souhlas s obsahem obchodních a reklamačních a záručních podmínek firmy FishR s.r.o.
V Praze dne 28.09.1999
Ing. Břetislav Chvála, jednatel